Kallelse till Årsmöte

 

NÄSET PADEL CLUB

Organisationsnr: 802511-7212

Söndagen den 10 februari 2019 kl. 16.00  i Loungen på NPC
Bronsåldersgatan 16 i Malmö

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 5. Fastställande av föredragningslista. Ev. motioner skickas till victor@tuwan.se senast 20190131.

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 2017-10-05—2018-12-31. Finns tillgänglig på klubben och kan fås via e-post fr o m 20190203.

 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 9. Fastställande av medlemsavgifter.

 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 11. Val av styrelse som enligt stadgarna ska bestå av både kvinnor och män.

  a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

  b) minst två övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; Ej aktuellt

  c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

  d) revisor (er) jämte suppleant (er) (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

  e) val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en ska utses till ordförande.

 12. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 
Jonas TufvessonComment